Leergang "ruimte in stad"

Leergang "ruimte in stad" is opgezet door de gemeente Groningen. In een denktank van ca. 10 deelnemers vanuit gemeente, woningbouwvereniging en bedrijfsleven (adviseurs en ondernemers) wordt onder leiding van extern deskundige Lex Meilink en met steun van een studente uit Utrecht, gekeken naar o.a. zogenaamde schurende plekken in de stad. Plekken die vragen om een nieuwe, goeie invulling, hetgeen ten goede kan komen aan de stad. Hoe het eruit ziet en wellicht kan het zelfs ondernemers helpen, die (bedrijfs)ruimte zoeken.

Ook kijken we naar knelpunten bij de invulling en snelle afwikkeling van vragen inzake (tijdelijke) huisvestingsproblemen, welke ondernemers binnen het gemeentelijke apparaat kunnen ondervinden. Hier speelt nadrukkeljk mee dat er vaak onduidelijkheden zijn over de rolverdelingen bij de verschillende personen die proberen aan een dergelijke vraag invulling te geven. Inmiddels is er een website in de lucht, waarop plekken in de stad kunnen worden "gemerkt" Vanuit zowel overheidsbezit, als ook particulier bezit kunnen locaties worden aangedragen.

Vanuit een opdracht van wethouders Roeland van der Schaaf en Joost van Keulen zal er tot een advies aan het college worden gewerkt. Er wordt naar gestreefd om tegen de jaarwisseling tot een afronding te kunnen komen.

Reint is een van de deelnemers aan deze leergang.